Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości 05.09.2023r. cz.II

Kolizja i oręż ❗
Jak wcześniej pisałam, zmieniono Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości… w rozporządzeniu są wewnętrzne kolizje, które będą rzutowały na jakość opracowań a w konsekwencji na oszacowaną wartość. Dziś odniosę się do RCiW.
💠 Zapisy rozdz. 2 § 5 pkt 2 „Cechy nieruchomości podobnych ustala się wykorzystując wszelkie, niezbędne i dostępne dane w zakresie uzasadnionym rodzajem nieruchomości wycenianej i celem wyceny. Mogą to być w szczególności dane zawarte w aktach notarialnych, REJESTRACH CEN NIERUCHOMOŚCI PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTÓW, dokumentach planistycznych, katastrze nieruchomości, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz informacje pochodzące z oględzin nieruchomości, kolidują z 💠 rozdz. 2 § 8 w zakresie stwierdzenia, że przy wybranej metodzie (tutaj do wyboru pkt 1,2,3) porównuje się (…) nieruchomość będącą przedmiotem wyceny, której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz CECHY TYCH NIERUCHOMOŚCI.
Prowadzone przez Starostwa Rejestry Cen i Wartości nie posiadają podstawowych danych zawartych w aktach notarialnych, danych które weryfikują nieruchomość w procesie wyboru do dalszego szacowania. W rejestrach brak jest informacji o powierzchni użytkowej, o ograniczeniach i obciążeniach nieruchomości, o stronach transakcji oraz innych danych których rozporządzenie wymaga w procesie oszacowania i ustalania cech. Brak jest informacji, które Rzeczoznawca pozyskuje z aktów notarialnych i które rozporządzenie nakazuje weryfikować. Normalnie można się zapętlić. ☹
Wprowadzony zapis będzie pomocny Bankom, które mogą takie rejestry nabywać i tworzyć własne bazy danych o mniejszej jakości, jednak przydatne w procesie ogólnej weryfikacji wartości i analizie ogólnej cen i cech nieruchomości pomijając Rzeczoznawców.
Co ciekawe art. 155 ust ogn nie wspomina o RCiW…czyli zapis tak trochę przemycony 🔸
Czysta komercja i oręż dla pełnomocników ❗
.